Paro­don­titis

Een ontste­king veroor­zaakt door bacteriën

Wat is parodontitis?

Paro­don­titis is een ontste­king in de tand­vlees­rand, veroor­zaakt door bacteriën. Die bacteriën zitten in tandplak. Wanneer tandplak niet verwij­derd wordt, bijvoor­beeeld door te poetsen en tussen de tanden en kiezen te stokeren, kan de tandplak onder invloed van stoffen in het speeksel verkalken tot tandsteen dat stevig vastzit aan de tanden en kiezen. Hierop wordt weer een nieuw laagje plak gevormd enz.

De ontste­king begint in de tandvlees­rand rondom de tanden en kiezen en breidt zich uit naar het onder­lig­gende bot. Wanneer het bot wordt aan­getast, ontstaan er openingen tussen het tand­vlees en het wortel­oppervlak van de tanden en kiezen. Deze openingen worden pockets genoemd. Naarmate deze pockets dieper worden neemt de schade aan het kaakbot toe en raken de tanden en kiezen hun houvast kwijt. Met de tijd kunnen tanden en kiezen los gaan zitten.

Paro­don­titis is op enkele uit­zonderingen na zelden verbonden met hevige pijn.

Last van gevoelig en/of bloedend tandvlees?

Loop hier niet te lang mee rond. Dit kan duiden op paro­don­titus. Maak een afspraak bij de mond­hygiënist. Tijdens de behan­de­ling wordt uw gebit schoon­ge­maakt en wordt o.a. tandsteen en tandplak verwij­derd. Tevens ontvangt u instruc­ties voor het reinigen en gezond houden van uw gebit en tandvlees. Indien nodig wordt er een vervolg­af­spraak gemaakt.

Oorzaken van parodontitis

Erfe­lijk­heid

Uit onderzoek blijkt dat paro­don­titis in sommige families meer voorkomt dan in andere families. Bij een hoge gevoe­lig­heid voor paro­don­titis kan deze reeds in de vroege jeugd in het melkgebit of later in de puberteit ontstaan. Deze vorm van paro­don­titis kan, als het onbe­han­deld blijft, zeer destruc­tief zijn en leiden tot vroeg­tijdig gebitsverlies.

Over­draag­baar­heid

In onderzoek is vast­ge­steld dat paro­don­titis kan worden over­gedragen tussen partners en van de ouder op het kind. Geza­men­lijk gebruik van één tanden­bor­stel en van andere hulp­mid­delen voor de plak­ver­wij­de­ring wordt afgeraden. 

Roken

Het risico op het verkrijgen van ernstige paro­don­titis is 3 keer zo groot bij een roker. Het resultaat van de behan­de­ling van paro­don­titis bij rokers is minder goed en minder stabiel. De kans op het opnieuw ontstaan van paro­don­titis na behan­de­ling is 9 keer hoger bij een roker dan bij een niet-roker of gestopte roker.

Stress

Lang­du­rige emoti­o­nele stress kan een verslech­te­rend effect hebben op de paro­don­tale gezondheid.

Voeding

Mensen die ondervoed zijn of een onvol­doende geva­ri­eerde voeding tot zich nemen hebben door gebrek aan voedings­stoffen een groter risico op parodontitis.

Algehele gezond­heid als risico voor parodontitis

Personen met diabetes type I of II lopen extra risico op het krijgen van paro­don­titis. Ook andere ziekten, met name die het afweer­sys­teem aantasten, kunnen extra risico op paro­don­titis betekenen. Oste­o­po­rose, zwan­ger­schap en IVF-behan­de­ling kunnen paro­don­tale ontste­kingen doen escaleren. Verschei­dene medi­ca­ties zijn geas­so­ci­eerd met verhoogd risico op paro­don­titis o.a.: anti­de­pres­siva, kalme­rende middelen en bepaalde hart­me­di­catie. In deze gevallen kan eveneens een droge mond ontstaan. Wildgroei van tandvlees komt voor bij medi­cijnen tegen epilepsie, sommige medi­cijnen tegen afstoten van getrans­plan­teerde organen en bij bepaalde medicatie tegen te hoge bloeddruk.

Knarsen

Wanneer iemand met paro­don­titis eveneens knarst en klemt met tanden en kiezen dan is het risico op verlies daarvan vergroot. Knarsen en klemmen vindt meestal onbewust plaats in de slaap en overdag in drukke en stress­volle situaties. De krachten die zich dan ontwik­kelen zijn vele malen hoger dan de normale kauwdruk en zijn zodoende schadelijk.