Disclaimer

Algemeen

De voor­waarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepas­sing op deze inter­netsite (www.gebitszorg.nl) van Gebitszorg. U wordt verzocht deze Disclaimer zorg­vuldig te lezen. Door deze inter­netsite te bezoeken en/of de op of via deze inter­netsite aange­boden infor­matie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepas­se­lijk­heid van deze Disclaimer. In geval van tegen­strij­dig­heid tussen de voor­waarden van speci­fieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, preva­leren de voor­waarden van deze producten en diensten. 

Gebruik van deze internetsite 

De op of via deze inter­netsite aange­boden infor­matie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslis­singen die u neemt op basis van deze infor­matie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Gebitszorg tracht juiste, volledige en actuele infor­matie uit betrouw­baar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Gebitszorg expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze inter­netsite aange­boden infor­matie juist, volledig of actueel is. De infor­matie op deze inter­netsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland. Gebitszorg beheert en onder­houdt deze inter­netsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze inter­netsite aange­boden infor­matie ook geschikt of beschik­baar is voor gebruik in andere landen. Als u deze inter­netsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verant­woor­de­lijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. Gebitszorg garan­deert niet dat deze inter­netsite foutloos of onon­der­broken zal func­ti­o­neren. Gebruik van deze inter­netsite dat het gebruik van andere inter­net­ge­brui­kers kan hinderen, dat het func­ti­o­neren van deze inter­netsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze inter­netsite aange­boden infor­matie of onder­lig­gende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Infor­matie van derden, producten en diensten 

Wanneer Gebitszorg hyper­links naar inter­netsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Gebitszorg de op of via deze inter­netsites aange­boden producten of diensten aanbe­veelt. Het gebruik van derge­lijke hyper­links is volledig voor eigen risico. Gebitszorg aanvaardt geen enkele verant­woor­de­lijk­heid of aanspra­ke­lijk­heid met betrek­king tot de inhoud, het gebruik of de beschik­baar­heid van derge­lijke inter­netsites. De waar­heids­ge­trouw­heid, juistheid, rede­lijk­heid, betrouw­baar­heid en volle­dig­heid van infor­matie op derge­lijke inter­netsites is door Gebitszorg niet geverifieerd.

Intel­lec­tuele eigendomsrechten

Gebitszorg, of de recht­heb­bende, behoudt alle rechten (waaronder auteurs­rechten, domein­namen, merk­rechten, octrooien en andere intel­lec­tuele eigen­doms­rechten) met betrek­king tot alle op of via deze inter­netsite aange­boden infor­matie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toege­staan infor­matie op deze inter­netsite te kopiëren, te down­lo­aden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveel­vou­digen zonder voor­af­gaande schrif­te­lijke toestem­ming van Gebitszorg of recht­ma­tige toestem­ming van de recht­heb­bende. U mag infor­matie op deze inter­netsite wel afdrukken en/of down­lo­aden voor uw eigen persoon­lijk gebruik. Zonder voor­af­gaande schrif­te­lijke toestem­ming van Gebitszorg is het niet toege­staan links naar sites van Gebitszorg weer te geven.

Online commu­ni­catie

Berichten die u per e‑mail naar Gebitszorg stuurt, kunnen onveilig zijn. Gebitszorg raadt derhalve af vertrou­we­lijke infor­matie per e‑mail aan Gebitszorg te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e‑mail aan Gebitszorg te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onder­scheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitslui­ting van aansprakelijkheid 

Gebitszorg aanvaardt geen enkele aanspra­ke­lijk­heid ten aanzien van directe en/of indirecte, imma­te­riële of gevolg­schade met inbegrip van gederfde winst (ook als Gebitszorg op de moge­lijk­heid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voort­vloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  1. Defecten, virussen of overige onvol­ko­men­heden aan appa­ra­tuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite
  2. De infor­matie die op of via deze inter­netsite wordt aangeboden,
  3. Het onder­scheppen, wijzigen of onei­gen­lijk gebruik van infor­matie die aan Gebitszorg of aan u wordt gezonden.
  4. De werking of het niet-beschik­baar zijn van deze internetsite.
  5. Misbruik van deze internetsite.
  6. Verlies van gegevens.
  7. Het down­lo­aden of gebruiken van software die via deze inter­netsite beschik­baar wordt gesteld of:
  • Aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.
  • De uitslui­ting van aanspra­ke­lijk­heid strekt mede ten gunste van bestuur­ders en mede­wer­kers van Gebitszorg.

toepas­se­lijk recht

Op deze inter­netsite en de Disclaimer is het Neder­lands recht van toepas­sing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitslui­ting worden voor­ge­legd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anders­ta­lige versies van de Disclaimer discre­pan­ties vertonen of tot inter­pre­ta­tie­ver­schillen leiden, is de versie in de Neder­landse taal door­slag­ge­vend. Defecten, virussen of overige onvol­ko­men­heden aan appa­ra­tuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite.

Wijzi­gingen

Gebitszorg behoudt zich het recht voor de op of via deze inter­netsite aange­boden infor­matie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankon­di­ging te doen. Het verdient aanbe­ve­ling periodiek na te gaan of de op of via deze inter­netsite aange­boden infor­matie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.