Tandarts

Lolita van den Berg

Lolita van den Berg

Lolita is afge­stu­deerd aan de ACTA, Univer­si­teit van Amsterdam. Na haar studie is zij werkzaam geweest in verschil­lende prak­tijken voor tand­heel­kunde en heeft zo brede ervaring opgedaan op het gebied van algemene tand­heel­kunde, de modernste tech­nieken, bewezen inzichten en omgang met uiteen­lo­pende typen patiënten. Voor haar staat naast een gezond gebit, pati­ënt­com­fort dan ook voorop.

Haar vakkennis houdt zij op peil middels cursussen, jaar­lijkse bijscho­ling, regel­matig inter­col­le­giaal overleg en bijhouden van vakli­te­ra­tuur. Lolita heeft door de jaren heen ervaring en kennis opgedaan in tandvlees­problemen, wortelkanaal­behandelingen, plas­ti­sche en gegoten kronen en andere restau­ra­ties, en niet-invasieve ortho­dontie middels “onzicht­bare” en uitneem­bare beugels genaamd Invisalign

Lolita is sinds 2010 gevestigd in Tand­arts­prak­tijk Gebitszorg en is aange­sloten bij de Neder­landse Maat­schappij tot bevor­de­ring der Tand­heel­kunde.

Tandarts Lolita van den Berg“Middels goede voor­lichting, helder advies en het duidelijk bespreken van de mogelijk­heden, zoek ik samen met u naar het behandel­plan dat het beste bij u past.”

Tandarts Lolita van den Berg

“Middels goede voor­lichting, helder advies en het duidelijk bespreken van de mogelijk­heden, zoek ik samen met u naar het behandel­plan dat het beste bij u past.”


Tandarts Lolita van den Berg

Tandarts
Lolita van den Berg